Regulamin konkursu "Ulubiony Produkt"

Regulamin konkursu „Ulubiony Produkt”

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkurs) jest Skład Prosty Alicja Puszczyńska, Komornicka 42E/5, 62-070 Dąbrówka, NIP: 7831556583
 1. Fundatorem nagród jest Organizator.
 1. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook, Inc. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody.
 1. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach realizacji Konkursu.
 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna pod adresem: www.skladprosty.pl
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

§2. Słownik pojęć

 1. Zgłaszający – dowolna osoba, która posiada konto na portalu facebook.com lub Instagram.
 2. Nagrody – w konkursie przewidziane są następujące nagrody:

    a)     Nagroda: 3 dowolne produkty dostępny na stronie https://skladprosty.pl/

 

§3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.10.2018r.
 1. Konkurs kończy się w dniu 09.10.2018r. o godzinie 23:59.
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 1. Konkurs polega na umieszczenie pod postem konkursowym w serwisie Instagram linka do ulubionego produktu dostępnego w sklepie internetowym Skład Prosty, wraz z uzasadnieniem, dlaczego ten produkt jest ulubiony.
 1. Zwycięzcami Konkursu zostaną  3 osoby, których uzasadnienia zostaną uznane przez Jury Konkursu za najbardziej ciekawe, zabawne, kreatywne.
 1. Zwycięzca zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w dniu 11.10.2018. za pomocą funkcji "wiadomość prywatna" lub "komentarz" na Instagramie.
 1. Jeden Zgłaszający może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 1. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 14 dni od momentu rozwiązania konkursu. Nie dotyczy to produktów, które nie będą w momencie ogłoszenia wyników dostępne w sklepie. Te zostaną wysłane w terminie do 14 dni od pojawienia się w sklepie.

 

§4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Skład Prosty Alicja Puszczyńska, Komornicka 42E/5, 62-070 Dąbrówka, NIP: 7831556583

 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach przeprowadzenia Konkursu Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.

 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia Konkursu.

 5. Możliwe jest powierzenie przetwarzania danych osobowych Uczestników w celach niekomercyjnych, takim podmiotom jak np. poczta, firma kurierska, biuro rachunkowe, biuro prawne.

 6. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestników narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

§5. Postanowienia końcowe 

 1. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku nagród, których całkowita wartość nie przekroczy 760 PLN (oraz zostaną spełnione pozostałe warunki określone we wspomnianej ustawie) nagrody te będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami, współpracujących przy organizacji Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do nadzoru i obsługi, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 
 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl